สิงห์ดำ ๒๓ : ก้าวสู่ปีที่ ๕๐

ขอบคุณเพื่อนที่ร่วมกันเป็น รุ่นที่๒๓ การร่วมร้องเพลงเชีอ่านเพิ่มเติม “สิงห์ดำ ๒๓ : ก้าวสู่ปีที่ ๕๐”