คณะกรรมการรุ่น

ตั้งแต่เราจบการศึกษาในปี ๒๕๑๗ เป็นต้นมา เราได้มีการพบปะสังสรรค์กันเป็นประจำทุกปี อีกทั้งได้มีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอยู่เป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานของเพื่อนๆ การเสียชีวิตของบิดามารดา การร่วมกันทำบุญ และงานการกุศลต่างๆ รวมถึงงานกลับมาเยี่ยมถิ่ฐานสถานศึกษาของเรา เป็นครั้งคราว นับตุ้งแต่มีงานสิงห์ดำสัมพันธ์ เราก็ได้มีกิจกรรมกลับเยี่ยมบ้านกันตลอดมาทุกปี  ในการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ เราได้มีการคัดเลือกเพื่อนคนหนึ่งเป็นประธานรุ่น และอีหลายคนเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งการหาทุน และการจัดงานสังสรรค์ และทำบุญทำกุศล  มีเพื่อนหลายคนได้ทำหน้าที่ประธานรุ่น ในปีต่างๆกัน ผมไม่สามารถจำได้หมด เพื่อนคนไหนจำได้ช่วยบอกกันด้วยครับ ใช่หรือไม่ เป็นปีไหน มีใคร

อีกครับ

กมล ฐิติบุญสุวรรณ

กมลนุช ชัยสิทธิกุล

กฤษณะ บวรลักษณ์

อดิศักดิ์ ใหญ่ ใบเกษม

นิค จันทรวิทูร

สัมพันธ์ หุ่นพยนธ์

จิรกิตติ์ โย่ง กสิยะพงศ์

ดำรงเดช หน่อย ประมิติธนการ เป็นประธานรุ่น ปีไหนครับ

สันชัย ต้อย ประเสริฐสุวรรณ

สยุมพร ลิ่มไทย

วีรวิทย์ จันทร์จำเริญ

ภาณินี สมุทรเสน

ยุพิน ม้อย ดิสสะมาน

จะได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของรุ่น

ทำเนียบรุ่น

https://docs.google.com/document/d/1ewCfCzS1bkvT9ZEtwSXts7PN5_xsPdKPtPQJRgaeQn4/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1Zgc6lCmMsvIETeD45t05RqCLD1V0GM_GdlobgVbn7XQ/edit?usp=drivesdk

ขอแนะนำเพื่อนๆ แต่ละคน รูปอาจจะล่าหน่อย แต่กำลังหล่อสวยกันอยู่ครับ

กมล ฐิติบุญสุวรรณ กุ้ง กนกกัณฑ์ ศิริชนะ ตุ้ม กฤษฏา นิลโกสิตย์ เปา กฤษณะ บวรลักษณ์ หมิ่น ไกรรพ พนมไพรรัตน์ ตุ๋ย เกรียงศักดิ์ บูรณปัทมะ เกริก วนิคกุล ปุ๊ กมลนุช ชัยสิทธิกุล(ผลโภค) เกษม ลิมปานนท์ โจ๊รฟ จักริน ฉายะพงศ์ เด่น จิรวัธน์ โฆษะปัญญาธรรม กุรุพินท์ นิตยานันทะ หมู ชวลิต ทรัพย์ประเสริฐ ติ๋ม กวิพร(รัตนา) วินิจเถาปฐม(ทุมมานนท์) หมอ ชลอ ใบเจริญ แก่ ชาญวิทย์(สมพงษ์) ปรัชญายศ (ศรีสิริภิญโญ) อ้วน ชัยวัฒน์ นิตยาภรณ์ จ้อ พ.ต.ท.ชัยนาท สาริกพันธ์ ชัยรัตน์ ไพรสงบ เล็ก พ.ต.อ.ชัยฤทธิ์ เจริญธรรม หน่อย ดำรงเดช(ยุคลือชัย) ประมิติธนการ แดง เตือนใจ ดีเทศน์(กุญชร ณ อยุธยา) ตั๋น ธนัน อนุมานราชธน

แมว ยุพดี สมบัติพิบูลย์ ต้น ยรรยง เรียงวัฒนสุข ยรรยง พวงราช วลัยภรณ์ เลาหสุวรรณรัตน์

พล.ต.ต.วุฒิ พิพัฒนบวรกุล น้อย วรรณี ศิวะยาธร วิศาล เพ็ชรคง วิรัติ ศักดิ์จิระพาพงษ์ ป๊อก วิรัช นาคนาเกร็ด วิเชียร ตั้งก่อสกุล วิชัย นิมิตรมงคล พ.ต.อ.วีรวิทย์ จันทร์จำเริญ จุ๋ม วีระชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร อ้อย วัลภา สงวนศักดิ์ เต๋า วัชรี อารีพรรค วัชร (สนิท) ตงศิริ อุทุมพร ธนานันท์(สี่ทิศประเสริฐ) ตุ๊ก อุษา จารุภา ม้อย ยุพิน ดิสสะมาน (ชัยชนะพาณิชย์) อัมพร เจริญผล ทัศนีย์ วิเชียรเจริญ (สุทธินาค) โจ สมศักดิ์ ลอพิทักษ์วงษ์ ถุง อภิชาต อบอุ่นสกุล (ประดิษฐ์นครสุข) ชาย ทรงพร ก้อนแก้ว ทองคำ พันธ์พฤกษ์ ธานิศ เกศวพิทักษ์ (ปัจจันตคาม) กิ๋ง ฐากูร ดิษฐอำนาจ หยู ธีระศักดิ์ กาสาวพาณิชย์ ทวีศักดิ์ ประสิทธิโศภิน ุสุวิชย์ สมสุข สุวิทย์ ขันธวิทย์ สุวิมล จึงโชติกะพิศิษฐ์

ร.ท.สุวรรณ ศรีพรหมา รน.

นิ่ม สุวดี กอวัฒนา

สุธน เล็งเลิศผล

เจี๊ยบ สุธี ณ ลำปาง

สุริยา นานา

สุรินทร์ สรงสระแก้ว

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: